www.ninonurmadi.com

Shalat Langsung ke konten utama

Ketinggian Al - Qur'an

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. " Aku tinggalkan untuk kalian dia perkara. kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah ( Al-Qur'an ) dan sunnah Rasulullah saw.." ( HR MUSLIM )

2. " Sesungguhnya Allah, dengan Kitab ini ( Al-Qur'an ) meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan dera…

Shalat

Penerbit
Germa Insani
1100
Hadits Terpilih
Sinar Ajaran Muhammad
Dr. Muhammad Faiz Almath
Di Publikasi Ulang :
Oleh Nino Nurmadi , S.Kom
www.ninonurmadi.com

Sabda Dan Perilaku Rasulullah Saw. Adalah Pedoman kita Di Samping Al-Quran.Beratus Ribu Sabdanya Terkumpul Dalam Banyak Kitab Hadits, Baik Shahih Maupun Lemah. Namun , Kini Anda Tidak Perlu Sibuk Mencari Kitab-Kitab Tersebut. Kali ini Sengaja Kami Suguhkan Kepada Anda 1100 Hadits Terpilih Yang Sudah Benar-Benar Tersaring. Semua Riwayat Yang Tercangkup Di Dalamnya Mewakili Semua Ajaran Rasulullah Dalam Segala Aspek Kehidupan. Kandungan Buku ini Di Maksudkan Penulisnya Sebagai Sinar Yang Menerangi Umat Dan Sebagai Bukti Akan Ajaran Muhammad Saw.

1. " Yang pertama -tama dipertanyakan ( diperhitungkan ) terhadap seseoramg hamba pada hari Kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya. Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan merugi." ( HR AN-NASAA'I dan TIRMIDZI )

2. " Paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya ialah ketika ia bersujud maka perbanyaklah doa ( saat bersujud ). " ( HR MUSLIM )

3. " Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan melimpah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu lima kali." ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

4. " Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, " Aku bertanya kepada Rasulullah , " Ya Rasulullah , amal perbuatan apa yang paling afdhal?" Beliau menjawab, " Shalat tepat pada waktunya." aku bertanya lagi, " Lalu apa lagi ?" Beliau menjawab , " Berbakti kepada kedua orang tua," Aku bertanya lagi, " Kemudian apa lagi, ya Rasulullah ?" Beliau menjawab , " Berjihad di jalan Allah." ( HR BUKHARI )

5. " Yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian dan dijadikan kesejukan mataku ( Sebagai biji mata ) dalam shalat. " ( HR AN-NASAA'I dan AL-HAKIM )

6. " Shalat dua rakaat ( yakni shalat sunnah fajar ) lebih baik dari dunia dan segala isinya ." ( HR TIRMIDZI )

7. " Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan." ( HR AHMAD )

8. " Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan gunakan pukulan jika mereka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka ( putera-puteri )." ( HR ABU DAWUD )

9. " Shalat pada awal wakti adalah keridhaan Allah dan shalat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah." ( HR TIRMIDZI )

10. " Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat." ( HR AHMAD )

11. " Ibnu Abbas r.a. berkata," Rasulullah saw. pernah menjamak shalat Zhuhur dengan Ashar; dan Maghrib dengan Isya' di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan ( khauf ) atau hujan. Beliau ditanya apa sebabnya, lalu menjawab, ' Agar tidak menyulitkan umatnya." ( HR MUSLIM )

Penjelasan : jika menghadapi soal yang sangat penting dan mendesak beliau penah menjamak walaupun bukan musafir.


12. " Apabila seorang mengantuk saat akan shalat hendaklah ia tidur sampai hilang ngantuknya, sebab bila shalat dalam keadaan mengantuk dia tidak menyadari bahwa ketika beristighfar ternyata dia memaki dirinya." ( HR BUKHARI )

13. " Janganlah melakukan shalat pada saat hidangan makanan sudah tersedia dan jangan pula memulai shalat dalam keadaan menahan kencing buang air ( termasuk kentut )." ( HR IBMU HIBBAN )

14. " Apabila diserukan untuk shalat datangilah dengan berjalan dengan tenang. Apa yang dapat kamu ikuti shalatlah dan yang tertinggal lengkapilah." ( HR AHMAD )

Penjelasan : Tidak boleh tergesa-gesa dan berlari-lari menuju masjid.

15. " Yang pertama-tama diangkat dari umat ini ialah khusyu sehingga tidak terlihat seorang pun yang khusyu." ( HR AHMAD dan ATH-THABRANI )

16. " Allah Ta'ala tetap ( senantiasa ) berhadapan dengan hamba-Nya yang sedang shalat dan jika ia mengucap salam ( menoleh )  maka Allah menginggalkannya." ( HR MASHABIH ASSUNNAH )

17. Allah 'Azza wajalla berfirman ( hadist Qudsi ) : " Tidak Semua Orang yang shalat itu shalat. Aku hanya menerima shalatnya orang yang merendahkan diri kepada keagungan-Ku, menahan syahwatnya dari perbuatan haram larangan-Ku dan tidak terus-menerus ( ngotot ) bermaksiat terhadap-Ku memberi makan kepada yang lapar dan memberi pakaian orang yang telanjang, mengasihi orang yang terkena musibah dan menampung orang asing. Semua itu dilakukan karena aku. " " Demi keagungan dan kebesaran-Ku , sesungguhnya bagi-Ku cahaya wajahnya lebih bersinar dari matahari dan Aku menjadikan kejahilannya kesabarab ( kebijaksanaan ) dan menjadikn kegelapan terang, dia berdoa kepadaku dan aku mengabulkannya, dia mohon dan aku memberikannya dan dia mengikat janji dengan-Ku dan aku tepati ( perkokoh ) janjinya. Aku lindungi dia dengan pendekatan kepadanya dan aku menyuruh para malaikat menjaganya. Bagi-Ku dia sebagai surga Firdaus yang belum tersentuh buahnya dan tidak berubah keadaannya." ( HR AD-DAILAMI )

18. Nabi saw. di tanya tentang shalat, " Bagaimana shalat yang paling afdhal?" Beliau menjawab, " Berdiri yang lama." ( HR MUSLIM )

19. Rasulullah saw. apabila berdiri sesudah ruku ( 'itidal ) beliau membaca," Allah mendengar siapa yang memuji-Nya. Ya Allah , Rabb kami. Seluruh pujian bagimu sepenuh langit-langit , bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki sesudahnya. Engkaulah yang patut disyukuri dan dipuji. Engkaulah yang paling layak diucapkan seorang hamba dan kami semua adalah hamba-Mu. Ya Allah, tidak ada pencegah bagi pemberian-Mu dan tidak memberikan apabila Engkau menolaknya dan tidak berguna kebesaran seorang kecuali dengan kebesaran dari sisi-Mu." ( HR MUSLIM )

20. " Nabi saw. bila mendengar seruan azan. beliau menirukan kata-lata dan seruannya. ( HR ATH-THAHAWI )

21. Barangsiapa mengucapkan ( doa ) setelah mendengar suara muadzin, " Ya Allah, Rabb seruan ( adzan ) yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan, karuaniakanlah kepada muhammad derajat dan kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan untuknya." Maka patut baginya memperoleh syafaat ( ku ) pada hari Kiamat. ( HR BUKHARI )

22. " Maukah aku beri tahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab," Baik , ya Rasulullah." Beliau berkata, " Berwudhu dengan baik, menghilangkan kotoran-kotoran , banyak langkah diayunkan menuju masjid, dan menunggu shalat ( Isya ) sesudah shalat ( Maghrib ). Itulah kewaspadaan ( Kesiagaan )." ( HR MUSLIM )

Penjelasan : Kesiagaan dan persiapan untuk menghadapi perang fi sabilillah untuk membuka ( menguasai ) mekah.

23. " Sebaik- baik shaf ( barisan ) laki-laki adalah yang paling depan dan yang terburuk ialah barisan paling akhir. Namun seburuk-buruk barisan wanita adalah yang paling depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang." ( HR MUSLIM )

24. " Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan doa untuk dirinya, maka dia telah mengkhianati mereka." ( HR ATH-THUSI )

25. " Rapihkan barisanmu, sesungguhnya merapihkan barisan termasuk mendirikan shalat." ( HR IBNU HIBBAN )

26. " Shalat jama'ah pahalanya  melebihi shalat sendiri-sendiri dengan dua puluh tujuh derajat." ( HR MUTAFAQ'ALAIH )

27 " Apabila seorang mengimani orang-orang hendaklah meringankan shalat karena di antara mereka terdapat anak-anak , orang tua, yang lemah , yang sakit dan yang punya hajat ( keperluan ) , dan bila shalat sendirian dapat di lakukan sesukanya." ( HR BUKHARI )

28. " Tiga orang yang di ridhai Allah yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan shalat , suatu kaum ( jama'ah ) yang berbaris untuk shalat , dan suatu kaum berbaris untuk perang ( Fisabilillah )." ( HR ABU YA'LA )

29. " Barang siapa berjamaah dalam shalat subuh dan isya maka dua baginya kebebasan , yaitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan." ( HR ABU HANIFAH )

31. " Ada Empat Orang Tidak di Wajibkan Shalat Jum'at Yaitu Wanita, Budak, Orang Yang Sakit, dan musafir ( berpergian )." ( HR ABU HANIFAHV)

32." Apabila kamu menegur kawanmu saat imam berkhotbah pada shalat jum'at dengan ucapan, " Dengarkan', maka pahala shalat Jum'atmu menjadi batal." ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

Penjelasan : Ketika khatib sedang berkhotbah maka kita harus diam mendengarkan serta tidak boleh berbicara, kendatipun menegur orang lain yang sedang berbicara atau mengobrol dengan ucapan " Diamlah " atau " Dengarlah!"

33. " Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at tiga kali karena meremehkannya tanpa suatu alasan maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mengunci hatinya." ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

34. " Paling afdhal ( utama ) shalat seseorang ( adalah ) di rumahnya kecuali ( shalat ) yang fardhu ( lima waktu ) ." ( HR BUKHARI dan MUSLIM )

35. " Hati manusia kadangkala maju dan kadangkala mundur, Apabila sedang mengalami kemajuan shalatlah nawafil ( sunnah ba'diyah, qabliyah, dan tahajjud ) dan bila sedang mengalami kemunduran shalatlah yang fardhu-fardhu saja ( lima waktu )." ( HR ATH-THAHAWI )

36. "Barangsiapa sesudah shalat ( fardhu ) mengucapkan zikir , " subhanallah ( Mahasuci Allah ) 33 kali dan " Alhamdulillah " ( segala puji bagi Allah ) 33 kali, dan " Allaahu Akbar " ( Allah Maha Besar ) 33 kali lalu digenapkan  yang keseratusnya dengan ( membaca ) : " La ilaha illallaah  wahdahu la syariika lahu, lahul mulku walahul  hamdu wa huwa  'alaa kuli syai'in qadir" ( Tidak ada tuhan kecuali Allah Yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian. dan dia atas segala sesuatu  Maha Kuasa ), maka akan terampuni dosa-dosanya ( walaupun ) sebanyaj buih di lautan. " ( HR ATH-THAHAWI )

37. " Rasulullah saw. berkata kepada Mu-adz r.a, " Ya Mu'adz, jangan lekas pergi, seusai shalat, ucapkanlah ," Ya Allah , bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepadamu dengan baik." ( HR AN-NASAA'I dan ABU DAWUD )

38. " Perbanyak Sujud kepada Allah , sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu." ( HR MUSLIM )

39. " Diberitahukan kepada Nabi saw. bahwa si fulan shalat semalam suntuk tetapi pada pagi harinya dia mencuri. Lalu beliau menjawab, " Kelak shalatnya akan mencegahnya dari perbuatan mencuri." ( HR ATH-THAHAWI )

40. " Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui telinganya , yaitu seorang budak yang melarikan diri sampai dia pulang kembali, seorang istri yang semalaman suaminya murka kepadanya , dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sedangkan kaum itu tidak menyukainya." ( HR ATH-THABRANI dan AHMAD )

41. " Apabika seorang shalat hendaklah mengenakan pakaian rangkap. Sesungguhnya Allah lebih berhak ( dihadapi ) dengan keindahan pakaian." ( HR ATH-THABRANI )

42. " Rasulullah saw. bila menghadapi suatu dilema ( situasi yang sukar dan membingungkan ) beliau shalat." ( HR AHMAD )

43. " Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggagalkan amalannya ( usahanya) ." ( HR BUKHARI )

44. " Malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku tentang shalat tengah malam sehingga aku mengira bahwa umatk yang terbaik ialah yang sedikir tidurnya." ( HR ABU HANIFAH )

45. " Rasulullah saw. apabila bangun tengah malam untuk shalat malam ( Tahajjud ) beliau mengucapkan, " Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Mahasuci Engkau, ya Allah, aku mohon ampunan-Mu atas dosaku dan aku mohon rahmat-Mu. Ya Allah, tambahlah ilmu bagiku dan jangab Engkau memalingkan hatiku setelah Engkau memberiku hidayah ( petunjuk ) dan karuniakanlah dari sisimu rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat." ( HR BUKHARI )

46. " Umatku yang termulia ialah penghafal Al-Qur'an dan yang selalu shalat tengah malam ( tahajjud ) . " ( HR BUKHARI )

Penjelasan : Hamalatul Qur'an artinya penghafal Qur'an , memahami artinya, sekaligus mengajarkan dan mengamalkan isinya.

Postingan populer dari blog ini

Lembaga Kursus Jasa Terbaik Di Indonesia di Bimbing Nino Nurmadi

Lembaga Kursus Jasa Terbaik Di Indonesia Direct unlock Reset all locks Update Firmware Read/Write Full Flash. Calibration data files Read firmware version Reset full factory LG 3G-Cyon-Show-FOMA phones support Anycall phones support Repair IMEI Read Boot/Flash Write Boot/Flash Erase Boot/Flash Repair Boot/Flash Multilingual software interface. Format FS Write and repair security Write security backup Read, write and repair TA Read info Hard reset Repair EFS Repair Wi-fi Address Reset screen lock Dump Ram Flashing via USB Edit language Write, read and repair EEPROM Write, read and repair NVS Reparapasi - Biaya Service HP Terkena Air - Biaya Service HP Mati Total - Biaya Service HP Hilang Sinyal - Biaya Service HP Emmc - Jasa Service iMei - Jasa Ganti Baterai Tanam - Jasa Flashing HP Android - Service Memory MicroSd Card - Service Memory Card - Service iPhone Bandar Lampung - Jasa Bypass Micloud Lupa Password - Service LCD Bandar Lampung - Jasa Root Unroot - Jual Buku Service HP - Jasa …

Komponen HP Android Mengenal Jenis Fungsi Skema

Direct unlock Reset all locks Update Firmware Read/Write Full Flash. Calibration data files Read firmware version Reset full factory LG 3G-Cyon-Show-FOMA phones support Anycall phones support Repair IMEI Read Boot/Flash Write Boot/Flash Erase Boot/Flash Repair Boot/Flash Multilingual software interface. Format FS Write and repair security Write security backup Read, write and repair TA Read info Hard reset Repair EFS Repair Wi-fi Address Reset screen lock Dump Ram Flashing via USB Edit language Write, read and repair EEPROM Write, read and repair NVS Reparapasi


Cv Lampung Service
Kontak : 081366574266
Alamat :
Jalan Raya Bumi Sari Natar Gang Bima Ruko Orange 35362 Lampung Indonesia / Cv Lampung Service, Jalan Bima, Bumisari, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
website : https://www.lampungservice.comEstilimasi kerusakan serta Biaya dapat dilihat disini :

- Biaya Service HP Terkena Air - Biaya Service HP Mati Total - Biaya Service HP Hilang Sinyal - Biaya Service HP Emmc - Jasa Servic…

Cara Menghidupkan HP Android Mati Total Baterai Tanam Habis Tidak Bisa Di Charge

Cara Menghidupkan HP Android Mati Total Baterai Tanam Habis Tidak Bisa Di Charge Beberapa hal yang perlu di perhatikan Baterai Tanam Berbeda dengan Baterai HP Ponsel Smartphone Pada umumnya . Perbedaan yang terletak di pada ujung nilai Kuning Plus dan minum yang terletak pada ujungan rata rata baterai terlitak di posisi kuningan dan socketnya. Kuningan dan Socketnya terletak jauh berbeda dengan hal lainnya. Pada baterai umumnya, Pada sisi sejarah baterai Baterai pada smartphone yang umum dipakai saat ini terdiri dari dua jenis baterai yaitu baterai Removable dan Non Removable.Direct unlock Reset all locks Update Firmware Read/Write Full Flash. Calibration data files Read firmware version Reset full factory LG 3G-Cyon-Show-FOMA phones support Anycall phones support Repair IMEI Read Boot/Flash Write Boot/Flash Erase Boot/Flash Repair Boot/Flash Multilingual software interface. Format FS Write and repair security Write security backup Read, write and repair TA Read info Hard reset Repai…

Kode Rahasia HP Android iPhone Semua Tipe All Merk

Daftar Kode Rahasia Semua HP Android iPhone All Merk Tipe Terbaru Samsung, HTC, LG, Sony, Oppo dan Smartphone Android Lainnya Aksesoris Alcatel Android Apple Asiaphone Asus Axioo Bandar Lampung ben Q Beyond BGA Blackberry Blower Casio Casio K-Touch Cross Polytron CSL Blueberry Cv Diagram Digital Multimeter Digital Multitester Distributor DoCoMo eTouch Flashing G-Tide Grosir Haier Harga HP Hitech HTC Huawei Idea IMEI IMO Ios iPhone Jalur Jumper Komponen KTouch Kursus Hp Kyocera Lampung Lampung Barat Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara Lenovo LG Metro Micxon Mito Mixcon Motorolla MyG Ninetology Nokia Siemens OliveSmart Online Oppo Panasonic PCB Philips Polytron Power Supply Repair Resistor RIM S-Nexian Sagem Samsung Service Service Center Service Hp Skema Solder Solder Uap Sony Sparepart Startech Taxco Tips Tocall Toko Toko HP Tools Toshiba Trik Tutorial Vertu Ti Vivo Welding Remover Xiaomi ZTE Acer: Kode Rahasia Samsung, HTC, LG, Sony, Oppo dan Smartphone OPPO VI…

Macam Macam IC Pada HP Android iPhone

Macam Macam IC Pada HP Android iPhone


1.     IC POWERUEMK (Universal Power Management)
Sebagai pemberi tegangan ke komponen-komponen pendukung phonsel dan sekaligus sebagai tempat penyimpanan no IMEI, Phone code dsb. Direct unlock Reset all locks Update Firmware Read/Write Full Flash. Calibration data files Read firmware version Reset full factory LG 3G-Cyon-Show-FOMA phones support Anycall phones support Repair IMEI Read Boot/Flash Write Boot/Flash Erase Boot/Flash Repair Boot/Flash Multilingual software interface. Format FS Write and repair security Write security backup Read, write and repair TA Read info Hard reset Repair EFS Repair Wi-fi Address Reset screen lock Dump Ram Flashing via USB Edit language Write, read and repair EEPROM Write, read and repair NVS Reparapasi


Cv Lampung Service

Kontak : 081366574266

Alamat :

Jalan Raya Bumi Sari Natar Gang Bima Ruko Orange 35362 Lampung Indonesia / Cv Lampung Service, Jalan Bima, Bumisari, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung

website : h…

Daftar Kode Rahasia Paket Internet Gratis All Provider

Ciri Ciri Kerusakan IC Pada HP Android iPhone

Ciri Ciri Kerusakan IC Pada HP Android iPhone  CIRI-CIRI KERUSAKAN IC PADA HP Android iPhone iphone KTouch, Hitech, MyG, IMO, eTouch, Taxco, Beyond, Startech, Asiaphone, Mito, Mixcon, Tocall, S-Nexian, Cross Polytron, Axioo, Mito, IMO, Cross, Nexian, Tiphone Sony, Panasonic, Toshiba, Sharp, Kyocera, DoCoMo, Casio K-Touch, Huawei, Haier, G-Tide, Lenovo, Oppo, ZTE Acer, Asus, HTC, ben Q, Samsung, LG , Apple , iPhone, Motorolla , RIM, Blackberry, Nokia Siemens ,Alcatel, Sagem, Philips,Vertu Ti ,Ninetology, CSL Blueberry ,Micxon, OliveSmart, Idea Direct unlock Reset all locks Update Firmware Read/Write Full Flash. Calibration data files Read firmware version Reset full factory LG 3G-Cyon-Show-FOMA phones support Anycall phones support Repair IMEI Read Boot/Flash Write Boot/Flash Erase Boot/Flash Repair Boot/Flash Multilingual software interface. Format FS Write and repair security Write security backup Read, write and repair TA Read info Hard reset Repair EFS Repair Wi-fi Address Reset sc…

Cara Memperbaiki LCD HP Layar Putih Bergaris Ngeblank Screen

Cara Memperbaiki LCD HP Layar Putih Bergaris Ngeblank Screen Solusi tips Trik Online Forum Jitu Reparasi Trouble Kerusakan Pada LCD Ponsel Smartphone Handphone Flip : Yang terjadi ketika ingin membuka handphone pada tipe Flip .Ataupun Hp android dan mrek lainnya. Muncullah kerusakan LCD bergaris bahkan ngeblank berlayar tampilan putih bersih ataupun ada sisi Retak pada LCD HP tersebut.Direct unlock Reset all locks Update Firmware Read/Write Full Flash. Calibration data files Read firmware version Reset full factory LG 3G-Cyon-Show-FOMA phones support Anycall phones support Repair IMEI Read Boot/Flash Write Boot/Flash Erase Boot/Flash Repair Boot/Flash Multilingual software interface. Format FS Write and repair security Write security backup Read, write and repair TA Read info Hard reset Repair EFS Repair Wi-fi Address Reset screen lock Dump Ram Flashing via USB Edit language Write, read and repair EEPROM Write, read and repair NVS Reparapasi Estilimasi kerusakan serta Biaya dapat dili…

Download Best Video Editing Software for YouTube Com Free

Download Best Video Editing Software for YouTube Com  Free Download Top Best Video Editing Software for YouTube Free Paid Cracked  file Latest Support For Android iPhone Os iOs Window Linux Program Free Review Product Buy News Video Editor for  the latest version Available for Windows & Mac‎ Apple Daftar Video Editor Untuk Melakukan Editing Youtube Gratis Online Terbaru Update Terbaik Dan Banyak di Unduh Secara Free Gratis. Ada banyak program komputer maupun handphone for android ataupun iphone selain camera ada juga dibutuhkan software editor for youtube com , program editing video youtube ini dapat di unduh secara gratis atau free jika ingin melakukan upgrate perlu sekali melakukan pembelian program secara original product software dari distributor utananya. Berikut ini adalah macam macam jenis jenis softwarw editing program for youtube software free download. Support window android iphone ataupun handphone yang memiliki kapasitas spesifikasi terbaru.Cv Lampung Service Kontak : …

The Best Online Store in Indonesia

The Best Online Store in Indonesia  shopping is a particular requirement of some human beings on this earth, besides that not only humans are also looking for food can just shop at a subscription store but on the best Indonesian buying and selling site this is unique for some gadget users, with transactions through gadgets there will be unique thing, of course, is that there is no need for a report to look at driving homes of soda two or four wheels, which underlies online sales, prioritizing gadgets as a means of purchase as well as payment

hopefully and the convenience that can be obtained which is the underlying thing for some buyers online. You can buy the product you want here. i.e. the website http://www.lampungservice.com is the best website for buying and selling in Indonesia the best Indonesian online shop center. why is that because every sale and purchase and payment can be accessed not only with you alone, it can be staff from Lampungservice.com to help you with email, tel…